FreeAdventour

Política de Privacitat

?

“FreeAdventour” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD i GDD, d’ara endavant LOPD).

De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització de la nostra web pot requerir que es facilitin unes certes dades personals a través de formularis de contacte, o mitjançant l’enviament d’emails, i que aquests seran objecte de tractament per “FreeAdventour”, Responsable del tractament, les dades del qual són:

 • Denominació Social: Àlex Camps Prat
 • NIF: 40365287B
 • Domicili Social: Camí dels Prats, 189, 17820, Banyoles, Girona, España
 • Telèfon: 648 606 976
 • eMail: hello@freeadventour.com

 

Obtenció i Tractament de Dades Personals

Una dada personal és qualsevol informació relativa a una persona: nom, email, domicili, telèfon, NIF/NIE… Addicionalment, quan un Usuari visita el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

“FreeAdventour”, com a Responsable del Tractament, té el deure d’informar els Usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web.

S’obtindran únicament les dades precises per a poder realitzar el servei contractat, o per a poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’Usuari. Les dades recaptades són identificatius i corresponen a un mínim raonable per a poder portar a terme l’activitat realitzada. En particular, no es recullen dades especialment protegides en cap moment. En cap cas es realitzarà un ús diferent de les dades que la finalitat per als quals han estat recaptats.

Formularis de contacte/email

Finalitat: Donar contestació a la seva sol·licitud d’informació realitzada a través del nostre/s formulari/s de contacte.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors gestionats per Ionos, que tindrà la consideració d’Encarregat del Tractament.

 

Menors d’edat

Només podran aportar dades personals en aquest lloc web les persones majors de 14 anys. Segons obliga la LOPD i GDD, en cas de menors de 14 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals.

D’altra banda, només podran contractar els nostres serveis les persones majors de 18 anys. En cas de menors de 18 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors legals perquè puguem prestar els serveis oferts, tret que el menor estigui emancipat.

 

Mesures de Seguretat

S’informa els Usuaris de la web de “FreeAdventour” que s’han adoptat les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives al nostre abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, i que garanteixen així la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de “FreeAdventour” o dels Encarregats del Tractament designats.

El Lloc web de “FreeAdventour” compta a més amb un xifratge SSL, que permet a l’Usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte o registre del lloc web.

 

Veracitat de les dades

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats. L’Usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat d’aquests. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’Usuari informe a “FreeAdventour” sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquests.

 

Cessió de dades

“FreeAdventour” no cedirà ni comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un Encarregat de Tractament. Així, l’Usuari accepta que alguns de les dades personals recaptades siguin facilitats a aquests Encarregats del Tractament (plataformes de pagament, gestoria, intermediaris, etc.), quan sigui necessari per a l’efectiva realització d’un servei contractat o producte adquirit. L’Usuari accepta també que, en cas de prestació de serveis, aquests puguin ser, totalment o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament, amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web. L’Usuari podrà negar-se a la cessió de les seves dades als Encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

A més, en aquells casos en què sigui necessari, les dades de Clients podran ser cedits a determinats organismes, en compliment d’una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, Inspecció de Treball, etc.

 

Exercici de Drets de l’Usuari

La LOPD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Per a això, l’Usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a hello@freeadventour.com, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix en el nostre Avís Legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’Usuari, l’objecte de la sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi Usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’Usuari, aportant-se la documentació que acrediti aquesta representació.

L’Usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals, que és el dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, en el seu cas, s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació, en cas que les dades personals siguin incorrectes o inexactes, o supressió de les dades que resultin ser inadequats o excessius.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per “FreeAdventour” les dades estrictament necessàries per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: es refereix al dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o se cessi en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercials o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, tret que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, “FreeAdventour” li facilitarà la portabilitat de les seves dades en format exportable.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’Usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Ens comprometem a executar tots aquests drets dins del termini legal màxim (1 mes).

Si un Usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què “FreeAdventour” està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

 

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal dels Usuaris que usin el formulari de contacte o que ens enviïn un email sol·licitant informació seran tractats durant el temps estrictament necessari per a atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Les dades de caràcter personal dels Clients seran tractats fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i sig. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…)
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

Per part seva, les dades d’Usuaris que es donin d’alta en el butlletí o newsletter seran conservats indefinidament, fins que es revoqui el consentiment atorgat.

 

Xarxes socials

“FreeAdventour” compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Instagram, TikTok), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’Usuaris (d’ara endavant, seguidors) publicats per “FreeAdventour”.

La finalitat del tractament de dades per part de “FreeAdventour”, quan la llei no el prohibeixi, serà la d’informar els seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti, així com prestar servei personalitzat d’atenció al client. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas “FreeAdventour” extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’Usuari per a això (per exemple, per a la realització d’un concurs).

 

Transferències Internacionals de Dades

“FreeAdventour” utilitza els serveis d’enviament de comunicacions electròniques de l’empresa Mailchimp, que està situada als Estats Units. S’han signat unes clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea amb aquesta entitat, amb la finalitat d’assegurar el nivell de protecció adequat en el tractament de les teves dades personals, conforme als criteris establerts per RGPD.

“FreeAdventour” també usa serveis informàtics de Javier Peres, resident a Veneçuela. No s’han signat clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea amb aquesta entitat, per la qual cosa, al no estar situada en un país catalogat per l’autoritat de control com un país segur (això és, la seva legislació de protecció de dades no és equivalent a l’europea) per al tractament de les teves dades personals, no és possible assegurar un nivell de protecció adequat.

Amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat, l’Usuari atorga expressament i de manera inequívoca el seu consentiment per a la transferència internacional de les seves dades mateixes a aquesta/s empresa/s prestadora/s de serveis.

 

Confidencialitat

La informació subministrada per l’Usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins diferents als aquí descrits. “FreeAdventour” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

 

Validesa

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada per SolucionesLowCost®, empresa de protecció de dades, a dia 07 de gener de 2022, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre aquest tema a cada moment.